Ráj pneu: prodej nejen pneumatik za nejlepší ceny i nejlevnějších pneu.

maloobchod
|

Obchodné podmieky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti

K & K PNEU s.r.o.

se sídlom Hlavní 1610, 73934 Šenov

identifikační číslo: 25871137

zapísaná v obchodnom registri vedenom KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej adrese www.rajpneu.sk

1. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE PREDAJCU

Názov: K & K PNEU s.r.o.

Sídlo: Hlavná 1610, 739 34 Šenov u Ostrava

ID: 258 711 37 37 CZ258 DIČ: CZ 258 711 37 37

Zapísaná v obchodnom registri vedenom KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

Telefón: + 420 596 887 448, + 420 604 750 150

Hlavná kontaktná adresa: 1610, 739 34 Šenov u Ostrava

Zoznam prevádzkarní: K & K PNEU s.r.o.- Šenov

IČP: 10013774118 Hlavné 1610, 739 34 Šenov u Ostrava K & K pneumatiky s.r.o.- Ostrava IČP: 1001374100 Český 3145/51, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Otváracie hodiny: pondelok – piatok: 8:00 – 17:00

sobota – nedeľa: zatvorené

Predávajúci sa zaväzuje k písomnej alebo elektronickej korešpondencie zo strany kupujúceho reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.rajpneu.sk

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Týto obchodnýmé podmienki (ďalej len "obchodné podmienky"), spoločnosťi K & K PNEU s.r.o., sídlom Hlavní 1610, 73934 Šenov, IČO: 25871137, zapísaná v obchodnom registri vedenom KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720 (ďalej len "predávajúci") sa spravuje, a v súlade s ustanoveniami oddielu s. II-1751, bod 1. 1 zákona č. 89/2012 z., občiansky zákonník České Republiky (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z suvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kupná zmluva"),uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci umiestniť na webovú stránku na internetovej adrese www.rajpneu.cz (ďalej len "webová stránka"), a prostredníctvom webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
Kupujúci sa môže rozhodnúť či sa budú obchodné podmienky riadiť podľa štátu predávajúceho alebo kupujúceho, podľa toho ktoré sú pre neho výhodnejšie.

Kupujúci je podnikateľ alebo spotrebiteľa.

Spotrebiteľ každý, kto je mimo rozsah ich podnikateľskej činnosti alebo samostatné vykonávanie svojej profesie, uzatvorí zmluvu s predávajúcim alebo inak zapájajú. Obchodné vzťahy sa riadia podľa zákona č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v znení, a súvisiace nariadenia

Podnikateľ je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosti potrebnej pre zárobkovú alebo podobným spôsobom s úmyslom urobiť tak dôsledne za účelom dosiahnutia zisku. Pre podnikateľov je považovaný za, okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa tiež znamená každú osobu kto uzatvára zmluvu súvisiace svoje vlastné podnikanie, výrobu alebo podobné činnosti alebo keď samostatný výkon ich povolania, prípadne, kto koná v mene alebo v mene podnikateľa. Obchodné vzťahy sa riadia zákonom č. 513/191 Zb., obchodného zákonníka, ako zmenené a súvisiace ustanovenia

2.2. Objednávky kupujúci potvrdzuje stretol so týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP"), ktoré tvoria neoddeliteľnou súčasťou cestu k uzavretiu zmluvy, reklamácie a spôsob dopravy, a že sa výslovne súhlasí, a je platné a účinné v čase odoslania objednávky.

2.3. Kupujúci si je vedomý, že kúpi výrobky, ktoré sú v menu podnikania, www.rajpneu.cz, žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných mien, firemné logá, atď, ak v konkrétnom prípade osobitné zmluvy nedohodli.

2.4. Kupujúci dostane potvrdenie objednávky na zadanú e-mail adresu, zatiaľ čo daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy, kupujúci dostane e-mail od předaním tovaru prepravcom, alebo keď osobné príjmu tovaru v priestoroch.

2.5. VOP jsou ke stažení na adrese http://rajpneu.sk/obchodne-podmienky

2.6. Odlišne od ustanovení obchodné podmienky môžu byť usporiadané v kúpnej zmluvy. O výnimke v kúpnej zmluve budú mať prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienkach..

2.7. Ustanovenia obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Kúpnej zmluvy a obchodné podmienky sú napísané v českom jazyku. Kúpnej zmluvy môžu byť uzatvorené v českom, slovenskom a poľskom jazyku.

2.8. Znenie VOP predávajúceho môže zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej verzie počas trvania účinnosti obchodných podmienkach.

2.9. Fotografie na internetovej stránke zodpovedá tovar predaný v obchode. Fotografie behúňa môže líšiť v závislosti na veľkosti pneumatík.

3. UŽÍVATEĽSKÉ KONTO

3.1. Na základe registrácie kupujúceho na internetovej stránke, kupujúci môže mať prístup k užívateľské rozhranie. Z jeho užívateľské rozhranie, môže kupujúci objednávanie tovaru (ďalej len "používateľské konto"). V prípade, že webové rozhranie vám umožňuje ukladať, kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webovom rozhraní obchodu.

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru, kupujúci je povinný poskytnúť všetky informácie správne a pravdivo. Informácie uvedené v používateľského konta keď kupujúci je povinný aktualizovať akékoľvek zmeny. Informácie uvedené na účet kupujúceho a užívateľa pri objednávaní tovaru, predávajúci považuje správny.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Všetok tovar umiestnený vo webovom rozhraní www.rajpneu.cz obchod má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na túto položku. Ustanovenia § 1732 (1). 2 občianskeho zákonníka sa nevzťahuje.

4.2. Web rozhranie poskytuje informácie o obchode tovaru vrátane jeho uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane hodnoty pridanej daň a všetky súvisiace poplatky. Cena tovaru zostáva v platnosti na dobu, kedy sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoril zmluvu o kúpe osobne dohodnutých termínov.

4.3. Web rozhranie tiež poskytuje obchodné informácie o nákladoch spojených s balením a lodnej prepravy tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a lodnej prepravy tovaru uvedenú vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď sa dodá tovar na území Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska.

4.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie týkajúce sa:

4.4.1. objednaný tovar (objednaného tovaru kupujúcim "vloží" do elektronického nákupného košíka webové rozhranie obchodu),

4.4.2. spôsob platby kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej súhrnne označované ako "poriadok").

4.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci je schopný skontrolovať a zmeniť informácie v poradí má kupujúci, aj pokiaľ ide o schopnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby pri zadávaní údajov do poriadku. Kupujúceho odošle predávajúci objednávku kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Informácie uvedené v objednávke, predávajúci, sú považované za správne.Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúci potvrdí príjem elektronickej pošty a adresu elektronickej pošty kupujúceho v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

4.6. Predávajúci vždy oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, odhadované náklady na dopravu) kupujúci žiadať dodatočné potvrdenie objednávky (pre príklad, písomne alebo telefonicky).

4.7. Zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je potvrdenie o doručení kópie objednávky (potvrdenie objednávky), ktorý sa zašle predávajúci kupujúceho e-mailom na e- mailovú adresu kupujúceho.

4.7.1. v prípade, že objednaný tovar nie skladom, zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po zmierenia oboch zmluvných strán o dostupnosti a cene tovaru u dodávateľa. Predávajúci sa okamžite dostane informácie o dostupnosti a cene ktorá prejde na kupujúceho e-mailovú správu na adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci je povinný odpovedať do siedmich (7) dní od doručenia informácie o dostupnosti a cenách.

4.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o predaji (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Informácie o tovare a cene kótované predávajúcim sú záväzné okrem zrejmých chýb alebo pričom zásoby posledný. Ceny sú prezentované, vrátane daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

5.2. Cena tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy, kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti v sídle predávajúceho v K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 73934 Šenov,
  • v hotovosti v sídle predávajúceho v K & K PNEU s.r.o., Česká 3145/51 70030 Ostrava- Zábřeh;
  • platba kartou vo všetkých priestoroch predávajúceho – len spotrebiteľ
  • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • nepeňažné prevodom na účet predávajúceho

5.3. Predávajúci nevyžaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

5.4. Spolu s kúpnej ceny predávajúcemu, kupujúci je povinný zaplatiť aj náklady spojené s balením a lodnej prepravy tovaru v rámci dohodnutej sumy. Ak nie je výslovne uvedené inak, znamená kúpna cena a náklady spojené s dodávkou tovaru.

5.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku, kúpna cena je splatná po obdržaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, kúpna cena je splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa nedohodne inak.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, to nemôže byť, okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo jeho osobe.

6.2. S výnimkou prípadu uvedeného v článku. 6.1.alebo o iný prípad, v ktorom nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, kupujúci má, v súlade s ustanoveniami § 1829, odsek 1 Občianskeho kód právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru a v prípade, že predmetom zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodávok z niekoľkých častí, lehota začína plynúť odo dňa prijatia konečného dodania tovaru, bez ohľadu na príjem tovarov alebo platieb. Odstúpenie od zmluvy zašle predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od zmluvy, kupujúci môže zaslať na adresu predávajúceho alebo e-mailovú adresu predávajúceho kkpneu@kkpneu.cz.To neplatí pre podnikateľov, ktoré upravuje Obchodný zákonník č. 513 / 191Sb znení neskorších

predpisov a nariadení súvisiacich..

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2.podmienky obchodu je kúpnej zmluvy od začiatku zrušená. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní odňatia zo zmluvy s predávajúcim. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a aj v takom prípade sa tovar nemožno vrátiť ich prirodzenosť, bežné poštové trasy.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.6.2.obchodných podmienok predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, rovnakým spôsobom (v hotovosti alebo prevodom na bankový účet), ktorá je predávajúcim od kupujúceho prijaté. Predávajúci je tiež právo vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, pokiaľ kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú dodatočné náklady kupujúci. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť finančné prostriedky na kupujúceho pred kupujúci vráti tovar mu ani stanoviť, že tovar podnikateľov zverejnené.

6.5. v případěodstoupení od zmluvy pre kupujúceho, predávajúci môžu účtovať kupujúcemu náklady spojené s odstránením a dopravu kupujúcemu a späť. Aktuálny cenník dopravcu alebo prepravnej spoločnosti, ktorá nákladnej účtujú sa riadi množstvo nákladu. To sa vzťahuje iba na podniky.

6.6. Ak vrátený tovar bol poškodený porušením povinností kupujúceho, predávajúci je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu na kompenzáciu za zníženie hodnoty tovaru a vyrovnať so sumou vrátených.

6.7. Až do prijatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek. V tomto prípade vrátiť kúpnu cenu kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu a že bezhotovostných na účet uvedený kupujúcim.

6.8. Ak kupujúci vráti tovar osobne v priestoroch predávajúceho, predávajúci vráti kupujúcemu vyššie platby do 7 dní od stiahnutia.

7. OSOBNÉHO DORUČENIA TOVARU

7.1. Osobného doručenia tovaru v priestoroch predávajúceho je možné, a v závislosti na mieste v poradí.

7.2. Ak tovar na sklade v podniku sú totožné so zriadením vybratej položky v poradí je možné vyzdvihnúť okamžite po odoslaní objednávky, podľa prevádzkových hodín zariadení.

7.3. Išli v rôznych akcií s vybudovaním vybratej položky v poradí je možné vyzdvihnúť na druhý pracovný deň, podľa prevádzkových hodín zariadení, a to ihneď po potvrdení prevádzky, ktoré kupujúci dostane e-mailovú adresu zadanú v poradie.

7.4. Ak kupujúci tovaru od potvrdenia objednávky, do siedmich (7) pracovných dní je porušením svojich povinností. Predávajúci nasledujúci deň aby nevyzdvihnuté tovaru zrušená.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Preprava tovaru k zákazníkovi je vykonávané, s verejnej dopravy dopravca..

8.2. V prípade, že spôsob dopravy dohodnuté na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletné, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak nie je obdobie rôzne v jednotlivých položkách dodať. Ak položka je uvedený ako "na sklade", predávajúci zašle tovar v ten istý pracovný deň. Ak už uzatvorila expedície na pracovný deň (stav expedície ukazuje semafor na webovom rozhraní obchodu), tovar bude odoslaný do nasledujúceho pracovného dňa. Predávajúci nie je zodpovedný za doručenie meškanie spôsobené dopravcom alebo vzhľadom na dočasné alebo trvalé vyššej moci, ako aj z dôvodu mimoriadnych a nepredvídateľných a neodvratných prekážky vznikajúce nezávisle od jeho vôle.

8.4. Ak predávajúci podľa kúpnej zmluvy je povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prijať a tovar na dobierku a deň doručenia v období od 8:00 – 18:00 hodiny a zaplatiť ak už nebola urobená.

8.5. v prípade, že je to z dôvodov zo strany kupujúceho tovar doručiť opakovane alebo akýmkoľvek iným spôsobom, než uviedol v objednávke, kupujúci je povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručenia tovaru, alebo náklady spojené s dodaním iným spôsobom.

8.6. Po prijatí tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb okamžite oznámi nositeľmi to spísať s dopravcom škody a písať túto správu bezodkladne predávajúcemu na adresu prevádzkarne, alebo v elektronickej podobe na adresu kkpneu@kkpneu.cz v prípade porušenia svědčícího balík stretnutie s neoprávnené vniknutie do prepravy nákladu od prepravcu kupujúci nesmie prijať it.

8.7. Ostatné práva a povinnosti strán v preprave tovaru môže upraviť osobitné obchodnými podmienkami predávajúceho, ak predávajúci vydá.

8.8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodávky vyplývajúce zo strany prepravnej spoločnosti.

9. CENA DOPRAVY

9.1. Do ceny za dopravu v Českej republike pri objednávaní 600Kč s DPH a prepravné náklady znáša predávajúci. Pri objednávke pod 600Kč s DPH, DPH za 150Kč nákladnej 1 balík, túto dopravu hradí kupujúci.

9.2. Cena dopravy pneumatík v Českej republike, s váhou 50 kg a viac, 1ks je 300 CZK s DPH, tieto náklady na dopravu znáša kupujúci.

9.3. Cena dopravy Slovenskej republiky, poradí 80 € s DPH a dopravu znáša predávajúci. Pri objednávke menej ako 80 € s DPH, poštovné je € s DPH 10.08 a zaplatiť kupujúcemu.

9.4. Cena dopravy v Poľskej republike, keď si objednáte 100 zł DPH a zaplatenej sumy na prepravu predávajúcim. Keď si objednáte nižšie hodnoty než 100zł s DPH, náklad 24, 2zł DPH a znáša kupujúci.

10. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

10.1.Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv chybného plnenia upravuje všeobecne záväzné nariadenia (najmä, ustanovenia § 1914 až 1925, § 2099 na 2117 a §. 2161 na 2174 BGB).

10.2.Predávajúceho na kupujúceho, že tovar zodpovedá prevzatia nemá vady. Najmä predávajúceho na kupujúceho, ktorý zodpovedá dobe keď kupujúci tovaru prijaté:

10.2.1. položky majetku, ktoré strany ujednaly, a v prípade neexistencie dohody, má také vlastnosti, že predajca alebo výrobca opísané alebo že kupujúci očakávajú so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy vykonávajú,

10.2.2. tovar je vhodný na konkrétny účel pre ktorý predávajúci poskytuje na jeho použitie alebo pre ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

10.2.3. tovaru zodpovedá kvalite alebo vykonaním smluvenému vzorku alebo šablónu, ak kvality alebo výkonu vo vzorke stanovený podľa dohodnutého alebo majster,

10.2.4. tovaru je zodpovedajúca čiastka, miere alebo hmotnosti a

10.2.5. tovaru v súlade s požiadavkami legislatívy

10.3.Ustanovenia uvedené v článku 5(2).10.2.obchodné podmienky sa nevzťahuje na tovar predaný za nižšiu cenu na vadu pre ktorú dohodlo za nižšiu cenu, opotrebenie tovaru spôsobené jeho normálnom používaní použitého tovaru v rozsahu použitia zodpovedá závada alebo opotrebovanie tovaru počas prevzatia kupujúcim, alebo ak sa zdá, že povaha tovaru.

10.4.Ak vada do šiestich mesiacov od obdržania, považuje už bol tovar vadný po obdržaní.

10.5.Práv chybného plnenia, kupujúci platí predávajúcemu v jeho prevádzkarni, v ktorých prijatie sťažnosti môže byť vzhľadom na sortiment tovaru predáva, prípadne sídlo alebo miesto podnikania. Za chvíľu sťažnosť sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdrží od kupujúceho tovaru tvrdil.

10.6.Predávajúci nie je povinný splniť nárok kupujúceho, ak sa preukáže, že kupujúci pred prevzatie vady tovaru alebo spôsobil sám vedel.

10.7.Predávajúci nezodpovedá za vady vyplývajúce z bežného opotrebenia alebo nedodrží návod na použitie.

10.8.Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace zodpovednosti predávajúceho za vady môžete upraviť reklamácie predávajúci.

11. ZÁRUČNÁ DOBA

11.1.Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom, alebo v deň stanovený na záručný card.

11.2.Záručná doba je stanovená podľa zákona 24 mesiacov. Na pneumatiky sa predajca zvýšil o ďalších 24 mesiacov. Celková doba trvania zakúpené pneumatiky je 48 mesiacov.

11.3.Pre podnikateľov záručnej lehoty a podmienky sa riadi obchodným zákonníkom a v súlade s podmienkami výrobcu.

11.4.Keď použijete prepravnej spoločnosti alebo verejnej dopravca tvrdí tovar poškodený počas prepravy sa riadi postup pri reklamácii dopravcu. To spôsobené chyby nemožno tvrdiť predávajúcim.

12. REAKLAMACE

12.1.Kupujúci je povinný žiadať predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak sa tak písomne alebo elektronicky, by mal obsahovať svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob riešenia sťažnosti. Stiahnuť formulár tu. http://www.rajpneu.sk/download/reklamace-protokol.pdf

12.2.Kupujúci je povinný informovať predávajúceho, čo sú tou pravou voľbou keď oznámenie vád alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vád. Zmena možností bez súhlasu predávajúceho je možná len ak kupujúci požiadal opraviť chyby, ktoré sa ukáže byť neodstrániteľné.

12.3.Ak sa kupujúci rozhodne svoje právo na podstatné porušenie zmluvy včas, má práva ako zbytočné predmet pri porušení zmluvy.

12.4.Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie doklad o kúpe). Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť od dodávky/dodávky tovaru predávajúcemu. Tovar v rámci tranzitu by balené vo vhodných nádobách, aby nedošlo k poškodeniu, by malo byť čisté a úplné.

12.5.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu a najneskôr do troch (3) pracovných dní rozhodnúť, nárok, alebo je to nevyhnutné na rozhodnutie odborné posúdenie. Informácie o potrebe odborného posúdenia zo strany kupujúceho sa v tejto lehote. Pohľadávky vrátane odstránenia vady, predávajúci vykoná bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jeho žiadosť, ak sa kupujúci dohodne písomne na dlhší čas. Po uplynutí tohto obdobia, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo podstatného porušenia zmluvy. Tridsať (30) deň časový limit neplatí pre podnikateľov kde pohľadávky riadia podľa obchodného zákonníka č. 513/191 Z.z., v znení a nariadenia súvisiace s..

12.6.Záručná lehota sa predĺži o čas sťažnosti spracovania, alebo do doby, kedy kupujúci povinný vyzdvihnúť vec. Ak existuje výmeny tovaru alebo jeho časti, zodpovednosť predávajúceho sa uplatňuje ako keby boli kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

12.7.Ak nie je schopný sledovať stav pohľadávok on-line, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho sťažnosť podľa jeho žiadosť správy elektronickej pošty alebo telefonicky.

12.8.Opodstatnených sťažností kupujúceho patrí účinne nahradiť vzniknuté náklady.

13. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

13.1.Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru, platba plnej kúpnej ceny tovaru.

13.2.Predávajúci nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný akékoľvek kódexov správania v zmysle ustanovení oddielu 1826 (1). 1) (e) občianskeho.

13.3. Mimosúdneho riešenia sťažností poskytuje predávajúcemu prostredníctvom e-mailovú adresu kkpneu@kkpneu.cz. Informácie o vybavovaní sťažností zo strany kupujúceho, predávajúci zašle na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

13.4.Predávajúci je oprávnený predať tovar na základe obchodu bola vykonaná kontrola povolenia v rámci svojej pôsobnosti Živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov má úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonaná v vymedzeného rozsahu, okrem iného, dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zmeneného a doplneného.

13.5.Kupujúci prevezme riziko, že zmeny okolností v zmysle § 1765, odsek 2 občianskeho zákonníka.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1.Ochrany osobných údajov zo strany kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákon č. 101/2000 SB., o ochrane osobných údajov, zmenenom a doplnenom znení. Dohľadu nad ochranou osobných údajov vykonáva úrad pre ochranu osobných údajov.

14.2.Kupujúci súhlasí so spracovaním vašich osobných údajov: meno a priezvisko, adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu zariadení (dohromady všetky len ako "osobné údaje")

14.3.Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúceho, a to na účely vykonávania práv a povinností zmluvy a na účely riadenia používateľského konta. Ak kupujúci si vyberie inú možnosť, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany predávajúceho na účely zasielania informácií a obchodných oznámení od kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci pôsobnosti tohto článku nie je podľa stavu ktoré by sám po uzatvorení kúpnej zmluvy.

14.4.Ak kupujúci nesúhlasí získať propagačné ponuky, je potrebné informovať predávajúceho písomne alebo e-mailu kkpneu@kkpneu.cz

14.5.Kupujúci uznáva, že to je zodpovedný za vaše osobné údaje (pri registrácii v konte používateľa keď objednávky z webového rozhrania Shop) pravdivo a správne umiestnené a že je povinný informovať predávajúceho bez meškania zmeny v osobných údajoch.

14.6.Spracovanie osobných údajov kupujúceho, predávajúci môže zveriť tretej osobe, ako je procesor. Okrem osoby prepravu osôb prenášať korešpondenciu a riadenie sťažností osoby možno osobné údaje tovaru zo strany predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho tretím osobám.

14.7.Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované elektronicky, automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

14.8.Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že on bol radil, že je dobrovoľné poskytovanie osobných údajov.

14.9.v prípade, že kupujúci si myslel, že predávajúci alebo spracovateľ (článku.14.6.spracovanie jeho osobných) údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s právom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

14.9.1. Opýtajte sa predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, 14.9.2.vyžadovať, že predávajúci alebo spracovateľ výsledný stav.

15. DODÁVKA ZPRÁV

15.1.Kupujúci môže doručiť e-mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenými v jeho používateľského konta uvedenú kupujúcim v objednávke.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1.Ak je vzťah na základe kúpnej zmluvy obsahuje medzinárodný prvok (zahraničné), potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi podľa českého práva. Toto sa nedotýka práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

16.2.Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim opravy Všeobecné súdy.

16.3.Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zmeneného a doplneného vykonáva Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz. ).

16.4.Ak je akékoľvek ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné alebo také diať, skôr ako neplatné ustanovenie bude ustanovenia, ktorých zmysel neplatné ustanovenie najviac prístupov. Výmaz alebo neúčinnosti jedno ustanovenie nemá nie dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy alebo VOP vyžadujú písomnú formu.

16.5.Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov
V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/

16.6.Kúpnej zmluvy, vrátane zmluvných podmienok predávajúci sa archivujú v elektronickej podobe a nie je prístupná.

17. MIESTO NA PRIJATIA SPÄŤ

17.1.1. K & K PNEU s.r.o. - Šenov
Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy

K & K PNEU s.r.o. – Ostrava
Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zmeny v obchodných podmienkach, iné ako vzájomne dohodnuté v písomnej forme sú vylúčené.

Tieto VOP sú účinné od 24. Júla 2014.

Kdy a jak mi bude objednané zboží doručeno?

Informace o způsobu a termínu dodaní objednaného zboží. Viac tu...

Jaký je postup při vyřizování objednávky?

Popis způsobu komunikace se zákazníkem. Viac tu...
Prihlásenie
Užívateľ
Heslo
Zapamatuj si mě :-)
Zabudli ste heslo? Nová registrácia
Vyřízení objednávky
Je-li zboží skladem, bude Vám odesláno ještě dnes.
Je-li zboží skladem, bude Vám odesláno ještě DNES!
Rezervace
Zde se můžete objednat do našich servisů na přesné datum a čas.
Zde se můžete objednat do našich servisů na přesné datum a čas na pneuservisní práce nebo výměnu oleje.

Rychlé odkazy

Novinky osobní

Novinky VAN

Novinky 4x4


RAJ PNEU Billboard

Do košíku jste právě vložili:
 
 
NÁZOVPočetcena s DPH
Celkem s DPH105559 Kč